تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک

تجهیزات گرمایی و برودتی آزمایشگاه